Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Ordningsregler

Nedan finner du föreningens ordningsregler.

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare/hyresgäst. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga boende kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana boende att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen/hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
d) Var försiktig med eld.
e) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader
Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Balkonger, altaner
Balkonger/altaner får inte användas för
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
b) grillning, om inte närboende grannar har gett sitt samtycke.
Placera blomlådor innanför balkongräcket.
Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Tvättstuga
Tvättstugan är belägen i 9:an. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

6. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet/på gården/i cykelstället. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén.

7. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
a) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i Miljöstugan, garaget längst till höger i 7:an. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
b) Hushållsavfall slängs i sopbehållarna utanför respektive port (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna.
c) Miljöstugan används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i Miljöstugan utan ska lämnas på miljöstation (närmaste återvinningscentral är Östberga). För Miljöstugan gäller regeln att endast det som går ner i behållarna får slängas. Inga sopor eller saker får placeras på golvet i Miljöstugan.
d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt. Behållare finns i Miljöstugan. Även för el- och elektronikavfall gäller regeln att endast det som ryms i behållaren får slängas i Miljöstugan. Övrigt måste transporteras till återvinningscentral eller till butik som kan ta hand om avfallet.
e) Sedan slutet av 2008 återvinner Britts grannar på försök även komposterbart hushållsavfall i miljöstugan. 20 hushåll har visat intresse att delta i försöket och styrelsen kommer att utvärdera försöket under 2009 och besluta om återvinningen ska fortsätta permanent.

8. Källare och vind
På vind och i källare får tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Föreningen förbehåller sig rätten att forsla bort material som står i allmänna utrymmen.

9. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

10. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

11. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från klockan 22 på kvällen till klockan 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att du kommer att störa.

12. Grannsamverkan mot våld i hemmet
Vi eftersträvar att vara en bostadsrättsförening där grannar tar ansvar, agerar och hjälper varandra vid oro för våld. Därför beslutades på årsstämman 2017 att informera om Huskurage för att kunna bidra till ökad trygghet och förhindra våld i hemmet. I alla trapphus finns konkret information om hur vi kan agera i situationer där vi tror det förekommer våld.

13. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

14. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

15. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

16. Om Du tänker flytta
Byte av hyreslägenhet måste godkännas av föreningen. Kontakta styrelsen för ansökan. Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse av din bostadsrätt. Som bostadsrättsägare gäller det att tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. Stadgar Brf. Britts Grannar
Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 23 september 2003 (uppdaterade i mars 2009), och gäller från och med den 2003-10-01.